banner

Marketing Area


Main domestic sales areas:Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Hunan, Sichuan, Beijing